Regulamin zasad przyznawania prowizji za polecenie 2017

Regulamin zasad przyznawania prowizji za polecenie 2017

1

Organizatorem akcji jest Medipe HR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzegomska 236 A, 54-432 Wrocław, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000601688, posiadającą NIP 8943073235 i REGON 363714505

2

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania prowizji za polecenie osób zainteresowanych współpracą z Medipe HR Sp. z o.o. lub z innym powiązanym podmiotem ze spółką, w zakresie usług opieki w 2017 roku.

3

Okres w którym można zgłaszać osoby polecane trwa od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017.

4

Udział w akcji mogą brać osoby, które zawarły z Medipe HR Sp. z o.o. lub innym podmiotem powiązanym, Umowę o Świadczenie Usług w 2016 r. lub 2017 r.  i dostarczą w terminie określonym w warunkach umowy (paragraf 2 podpunkt 6)  list polecający (Załącznik Nr 4) kandydata na Opiekuna / Opiekunkę na adres ul. Strzegomska 236 A, 54-432 Wrocław. Osoby te dalej zwane są Polecającym lub Polecającymi.

5

Prowizja za polecenie wynosi  400 zł brutto (Załącznik NR 5 do Umowy o Świadczenie Usług)

6

Prowizja za polecenie zostanie przyznana pracownikowi Medipe HR Sp. z o.o. lub pracownikowi innego podmiotu powiązanego ze spółką, gdy polecony przez niego kandydat /-tka spełni wszystkie poniższe warunki:

A. podejmie zlecenie usługi opieki w Niemczech z firmą Medipe nie później niż w dniu 31.12.2017 i przepracuje na zleceniu w Niemczech co najmniej 30 dni kalendarzowych (dopuszczalne są przerwy spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Opiekuna np. śmierć podopiecznego, rezygnacja rodziny z usług MEDIPE itp., jednak warunkiem nabycia premii jest kontynuacja współpracy poprzez podjęcie kolejnego zlecenia nie później niż w ciągu następnych 7 dni kalendarzowych).

B. dotrzyma warunków i zapisów umowy dotyczącej podjętego w Medipe zlecenia (premia nie przysługuje w przypadku niedotrzymania warunków umowy, a w szczególności w przypadku nałożenia kary na pracownika).

7

Prowizja za polecenie wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy w okresie do 14-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione w/w warunki.

ÎNAPOI >>